آنروید آنروید

دسته بندی بازی ها در آنروید بسیار گسترده هستند و هر روز بازی های جدید به هر دسته برای هر سلیقه ای اضافه میشود 

لیست برنامه های درج شده در آنروید در دسته بندی های مختلف قار دارند که به ترتیب اولویت استفاده این دسته بندی ها چیده شده اند و به هر دسته بندی به صورت روزانه برنامه های کاربردی جدیدی اضافه میشود